TDB

Etkinlik Öneri Sistemi

Etkinlik Öneri Sistemi için Tıklayınız

Etkinlik Önerisi Gönderimi başlangıç tarihi  15 Temmuz 2021, bitiş tarihi 11 Ağustos 2021’dir

Hangi tür etkinlikler önerilebilir?
Siz olsaydınız ne yapardınız?
Yetkin bir uzmanın/eğiticinin belirli bir konuyu ve/ya da olguyu, katılımcılarla birlikte, adım adım ele aldığı ve etkileşime olanak tanıdığı oturumlardır. Her konunun/olgunun 5-8 soruya indirgenmesi, her sorunun zeminini hazırlayan kısa sunumlar gerçekleştirilmesi, her kısa sunumun ardından katılımcılara "siz olsaydınız bu durumda ne  yapardınız?" sorusu ile konunun katılımcılara sorulduğu ve tartışmaya davet edildiği bir biçim öngörülmektedir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • Olgularla adli psikiyatri
 • Dirençli olgularda tanı ve sağaltım
 • Ek tanılı olgularda tanı ve sağaltım
 • Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tablolar
 • Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yaklaşım
 • Özkıyım riski taşıyan hastaya yaklaşım
 • Bir olguda psikoterapiye uygunluğun belirlenmesi
 • Mahkemeye verilen bir psikiyatrın izleyeceği yol
 • Bir olgunun formülasyonu
 • Bir hastanın adım adım psikoterapi süreci

Süre: 90 dakika

Zor olgularda tanı ve tedavi oturumları
Klinisyenlerin en çok gereksinim duydukları konuların başında gelen zor olgularda tanı ve tedavinin ele alınacağı oturumlardır. Bu oturumlarda klinisyenlerin uygulamada en çok zorlandığı olgularla ilgili belirli bir konunun, olgu örnekleri ile sunulması ve literatür ve deneyim ışığında tartışılması hedeflenmektedir.
Bu oturumlarda olguların konuşmacı tarafından şu noktalara dikkat edilerek seçilmesi önerilir: 
1) Eğitici nitelikte olması 
2) İşlenmesi istenilen konu kapsamında olması 
3) Klinisyenlerin karşılaşabileceği zor olgulara örnek olması.
Bu oturumlara önerilebilecek başlıklara örnekler:

 • Tanı ve tedavide zor bipolar olgular
 • Zor bipolar olgularda tanı ve tedavi
 • Zor olgularda tanı ve tedavi: Bipolar bozukluklar
 • Olgularla dirençli bipolar bozukluk
 • Gebelik planlayan bipolar hastalara yaklaşım

Süre: 90 dakika

Geçen yılın en önemli araştırmaları oturumu
Çalışma birimlerinin alanlarında bir önceki yılın en önemli araştırmalarını derleyerek sunmalarını, eleştirel bakışla değerlendirmelerini ve gelecek perspektifleri üzerinden tartışmalarını hedefleyen oturumlardır. Bu oturumlar için her yıl en çok iki Çalışma Birimine görev verilmesi planlanmaktadır.

Süre: Her Çalışma Birimi için 90 dakikalık bir oturum

On soruda bir konu
Herhangi bir konunun on soruya indirgenerek katılımcıların ilgisini canlı tutacak bir biçimde işlenmesinin hedeflendiği oturumlardır. En çok 3 konuşmacının görev alması ve akıcı sunumlar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Katılımcılardan görüş alınması ve tartışma bölümü aralarda yapılabileceği gibi oturum sonunda ayrılacak bölümde de gerçekleştirilebilir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • On soruda adli vaka muayenesi ve rapor yazma
 • On soruda stigmatizasyon
 • On soruda BDT
 • On soruda kadına yönelik şiddet
 • On soruda psikanalitik psikoterapi
 • On soruda yas
 • On soruda ilaç etkileşimleri
 • On soruda TMS
 • On soruda şizofrenide psikososyal girişimler

Süre: 90 dakika

Münazara
Özellikle günlük uygulamalardaki tartışmalı konuların iki farklı/karşıt bakışla ele alınmasını hedefleyen canlı tartışma toplantılarıdır. Lehte ve aleyhte konuşan iki tartışmacının, savundukları pozisyonu destekler literatür bulgularını derleyerek sunduğu ve canlı ve sürükleyici biçimde tartıştığı toplantılarda genel ilke olarak katılımcılara söz verilmemesi önerilir. Ancak, münazara yöneticisinin gerek başlangıçta gerekse bitişte, kendi belirleyeceği yöntemle iki karşıt görüş için katılımcılar arasında eğilim belirlemesi önerilir. 

Süre: 90 dakikalık bir zaman diliminde 2 ayrı konunun münazarası planlanmaktadır. Bu nedenle her münazara konusu için toplam 45 dakika ayrılacaktır. Bir münazarada izlenecek zaman kullanım şeması için öneri: 10’ar dakikalık sürelerle her tartışmacı tarafından pozisyonların belirlenmesi ve savunulması; her tartışmacıya sırasıyla 5’er dakikalık ikinci ve üçüncü söz haklarının verilmesi; son 5 dakikada münazara yöneticisinin eğilim belirlemesi ve konuyu bağlaması.

Kurs
Belirli bir konunun eğitiminin katılımcılarla formel ve informel etkileşime olanak verir biçimde ve uygun eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildiği toplantılardır. Kullanılabilecek çok çeşitli yöntemlerden bazıları şunlardır: Sunum, video gösterimi, soru-yanıt-tartışma, probleme dayalı eğitim, modüler eğitim, role-playing (oyunlaştırma) küçük grup çalışmaları  (uygulamalı beceri eğitimleri, geribildirimlerle eğitim vb.)
Temel kavramların gözden geçirilmesi, ileri ve karmaşık bir konunun gözden geçirilmesi, özel bir konunun gözden geçirilmesi, belirli bir konuya farklı ekollerin bakışının gözden geçirilmesi, belirli bir konunun farklı yönlerinin farklı uzmanlarca ele alınması, belirli beceri kazandırma öncesi kuramsal hazırlık, belirli beceri kazandırılması kursa konu olabilecek bazı örneklerdir. Kurs başlıklarına bazı örnekler:

 • Temel BDT
 • Psikanalitik psikoterapilere giriş
 • Bir araştırma nasıl yapılır? Planlamadan yayınlamaya bir araştırma sürecine ilişkin en temel özellikler
 • Yeme bozukluklarında tedavi
 • Bipolar bozukluk tanılı hastanın uzun dönem tedavisi ve izlemi
 • Bir psikiyatri asistanı için temel istatistik bilgileri ve SPSS kullanımı eğitimi
 • Adli psikiyatriye giriş
 • Yeni mezun uzmanlar için adli psikiyatri
 • Psikofarmakolojiye giriş
 • Psikiyatride biyolojik tedaviler
 • Akılcı psikofarmakoloji
 • Özkıyım: Bir uzmanlık öğrencisi için klinikten adli süreçlere kılavuz bilgiler
 • Denetimli serbestlik uygulamaları
 • Psikiyatrik hastalıklarda gebelik ve lohusalık
 • Bipolar hastalarda psikoeğitim

Süre: Konuya göre 90 dakikalık 1, 2 ya da 3 oturum

Çalışma Grupları
Belirli bir konuyu küçük gruplarda yüksek düzeyde etkileşimli bir ortamda tartışmayı (örn.katılımcıların yoğun görüş alışverişinin sağlanması amacını güden toplantılar vb.) ve / ya da belirli bir belge ya da kaynak oluşturmayı (örn. kılavuz, uzlaşı metni oluşturulması vb.) hedefleyen oturumlardır. Biçimsel olarak kısa sunumlar ve canlı, bilgilendirici ve etkileşimli tartışmaları içeren oturumlardır. Süre, konu daha fazlasını gerektirmedikçe 90 dakikadır. Bu süreyi aşabilecek çalışma grupları bir film gösterimi, uzun ve kapsamlı bir metin okunması ve tartışmaya açılması gibi farklılıkları içeren çalışma gruplarıdır. 

Süre
90 dakikalık 1 ya da 2 oturum

Panel
57. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde etkileşimli ve işlevsel eğitim olanaklarına daha geniş yer vermek üzere sınırlı sayıda panele yer verilecektir. Panellerde süre 90 dakikadır. Konuşmacıların en fazla 20 dakikalık sunumlar hazırlayıp en az 30 dakikanın panelistler arasında ve katılımcılarla etkileşimli şekilde yürümesi sağlanacak tartışma şekilde yapılandırılması önerilmektedir Bu nedenle önerilen konuşmacı sayısı en çok 3'tür. Panellerde izleyicilerin kendi fikirlerini belirtmesi, soru sorması ve bunların yanıtlanması ile panelistlerin görüş belirteceği tartışma bölümüne önemli bir yer ayrılmasının mutlaka uygulanması önerilir.

Süre: 90 dakika

Sohbet Odaları
TPD Bilimsel Çalışma Birimlerinden (her Çalışma Birimi için en fazla bir öneri) ya da BDK/MYK tarafından önerilen güncel konularda deneyim paylaşımını amaçlayan iki moderatör eşliğinde düzenlenecek sohbet odaları açılması planlanmıştır.
Süre: 60 dakika

Etkinlikler nasıl değerlendirilecek?

57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin Bilimsel Programını ilkini 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’nda uyguladığımız hakemlik/danışmanlık sistemi aracılığı ile belirlemeyi planlıyoruz.  Etkinlik önerileriniz, danışman hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirmeler Bilimsel Düzenleme Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.  Süreç sonucunda önerilen etkinliğin Kongre’de sunulup sunulmayacağı, etkinlik kabul edilirse Kongre’de en uygun nasıl kullanılacağına karar verilecektir. 

Etkinlik değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Bilimsel etkinlik önerisinin güncel bilimsel veriler doğrultusunda planlanmış olması 
 • Etkinlik hedefinin açık ve gerçekçi olması 
 • Etkinliğin Klinik Eğitim Sempozyumu izleyicilerine yönelik olması 
 • Önerinin etkinliğe, katılımcılara nasıl bir katkı getireceğinin açık olması 
 • Etkinliğin kongre teması kapsamında olması
 • Etkinliğin bütünlüğü, oturum konularının tamamlayıcılığı  
 • Etkinlik önerisinin özgün olması
 • Etkinlik sunucularının yetkinliği
 • Kongre Programının uygunluğu